top of page

审计及鉴证 - 意大利

CHINABRIDGE.IT

意大利 L G S 联合律师事务所 ​

为您提供透明、清晰、独立的财务报表审计报告

- 提高投资者信心 - 

 

意大利优质审计团队,为与您探索欧洲商机。 

欧洲本地注册会计师、律师、审计师、公证师团队,联合为您提供深度、详细、易懂的三语分析结果。

(中文、英语、意大利语)

我们专注于分析中大型私营企业。身为本地顾问团队我们配合您和国内顾问一同分析客户风险。

我们团队顾问具备本地以及国际法律方面的经验,我们将根据报告最终用途妥当运用相对应法规。

顾问们通过先进的数据技术、优质的分析技术和对您的行业的深度了解,为您提供财务报表审计报告的合理保证。

我们的口号:专业、负责、忠诚、可靠。

权威专家团队

欧洲律师_微信3518085999 (1).jpg

AVV. LUIGI M. ALERAMO ROSSI

民事律师 - 专业:移民法

欧洲律师_微信3518085999 (4).jpg

AVV. SILVIO BATTISTA

律师 - 专业:商法/合同法

4.jpg

DOTT. ALEX Z. WU

法律顾问 - 专业:企业咨询

欧洲律师_微信351808599 (1).jpg

AVV. EMANUELE CAMMARERI 

律师 - 专业:​知识产权律师 

欧洲律师_微信3518085999 (3).jpg

AVV. STEFANO GOBBI

刑事律师 - 专业:刑法

Carlo Iubaldi.jpg

DOTT. ANTONIO VICENTINO 

法律顾问 - 专业:企业税法

团队
Feedback
联系我们

准备好让您的成功

更上一层楼了吗?

立即联系 Chinabridge.it!

电话A         0039 351 56 46 666(全球)

电话B         0039 02 3652 4856(意大利境内)

微信           3518085999

邮件           info@chinabridge.it

bottom of page